Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the קורס מטיס רב להב עד 4 ק"ג - הכשרה מעשית ועיונית membership level.

קורס מטיס רב להב מסחרי עד למשקל של 4 ק”ג

גישה מלאה למבחני הדוגמא, גישה למדריך אישי שילווה אותך לאורך תהליך הוצאת הרישיון

הכשרה מעשית בשטח – עד לקבלת הרשיון

סיוע במנהלות וליווי אישי עד לקבלת הרישיון.

עלות הקורס – 3500 + מעמ

The price for membership is ILS 1,228.50 now and then ILS 1,228.50 per Month for 2 more Months.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.

Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK
תנאי שימוש באתר

(להלן האתר) www.tmt.co.il מדיניות השימוש באתר 

.(המופעל על ידי חברת טרהסקאן מעבדות בע"מ (להלן החברה

.ברוכים הבאים לשירות ההכנה לבחינות רת"א באתרנו. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן

.אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו

.תנאי שימוש אלו כתובים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, וכמובן שהנם מתייחסים לנשים ולגברים ולכל מין שהוא

.שים לב שתנאי שימוש אלו יעודכנו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אנו ממליצים לך לחזור ולהתעדכן בהם. החברה מפרסמת באתרה את תנאי השימוש המעודכנים ותוקפם יהיה ממועד פרסומם לראשונה

התכנים באתר

אינך רשאי לעשות שימוש באתר למטרות שיווק מכל סוג שהוא, לרבות שיווק אירועים, מוצרים, שירותים, עסקים או כל דבר אחר, בין אם הנך מקבל תמורה מהשיווק הנ"ל ובין אם לאו. איסור זה הנו מוחלט אלא אם כן קיבלת אישור בכתב מהחברה המתיר לך לשווק בו

אין לקחת חלק בשום פעולה חתרנית נגד האתר, בתוכו או מחוצה לו. אין לסייע לאדם הפועל וחותר נגד האתר. אין לפעול בתוך האתר או מחוצה לו על מנת להעביר חברים מהאתר למקומות אחרים. אין להקים גוף מתחרה לאתר. אין לעשות כל פעולה הפוגעת באתר

החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים הנמצאים באתר, מהימנותם, דיוקם ואמינותם. החברה לא אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שימוש זה

זכויות יוצרים

תכני האתר נועדו לצורך שימוש אישי של המשתמש הרשום. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור, למסור, להעביר או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט, חומר עיוני או כל חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור החברה, מראש ובכתב

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה ו/או מטעמו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הנן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש

שינויים באתר והפסקת שימוש

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי תקנון זה. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהלה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים

חל איסור לעשות באתר ובכל המידע והחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין

הפרה של תנאי מתנאי השימוש הנה עילה להשעיה, חסימה או הפסקה לאלתר של גישת משתמש לאתר החברה

מדיניות הגנת הפרטיות

החברה מתייחסת בכבוד רב לפרטיותך. מדיניות הגנת פרטיות זו סוקרת, בין השאר, את אופן השימוש שעושה החברה במידע הנמסר על ידי משתמשי האתר או הנאסף על ידי החברה במהלך השימוש

מדיניות זו חלה הן על המשתמשים המנויים והן על המשתמשים שאינם מנויים

חלק מהשירותים באתר מיועדים למנויים בלבד וטעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, העדפותיך האישיות בתחומים שונים ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. הבחירה אם למסור לחברה את המידע האישי שמורה לך בלבד אך קח בחשבון שייתכן והחברה לא תוכל לרשום אותך כמנוי ולא תוכל לספק לך שירותים מסוימים המיועדים למנויים בלבד מבלי שמסרת את הנתונים המתבקשים בשדות החובה. ייתכן ובאחדים מהשירותים באתר תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות

במידה ותאושר הרשמתך, הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או לאחר מכן ישמרו במאגר המידע של החברה, ויעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות הזו

אין לחברה חובה לאשר כל בקשה הטעונה הרשמה והיא רשאית לדחות את בקשתך על פי שיקול דעתה

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע שברשותה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן

א. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר

ב. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה גם מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית

ג. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך

ד. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר או באמצעות שותפים לכשיהיה – לרבות פרסום מידע ותכנים

ה. למנויים רשומים באתר, ולאחרים בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך

ו. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת

ז. החברה רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

ח. ליצירת הקשר אתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה כמנוי לרבות משלוח מסרונים

ט. לניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית

י. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם

יא. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ובתנאי השימוש למנויי האתר

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן

בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול    פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או הוראות של איזה מהשירותים המוצעים לך באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו

אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את מבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

להלן עוגיות – "Cookies"

באתר נעשה שימוש בעוגיות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע, עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה- עוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- עוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
החברה רשאית לחשוף אותך למידע שיווקי ופרסומי בדפים שונים לרבות האתר – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שתקבל לצורך חשיפה מידי מפרסמים אחרים. החברה עשויה אף להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הגלישה ו/או הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך. העוגיות מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך בגלישתך באתרים שונים לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של האתר ולאתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח עוגיות אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת העומדים בסטנדרטים הגבוהים המקובלים בשוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין מערכת אבטחה המקנה בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר בעיר תל אביב יפו

תאריך עדכון - 05.04.2017

 על ידי לחיצה על הקישור הצהוב תועבר לתשלום באתר Paypal התשלום באתר מאובטח ומבוצע באמצעות חברת

לתשלום ישירות לחברה באמצעות העברה בנקאית צור קשר

info@tmt.co.il